Princíp Tu a Teraz

V stredobode pozornosti aktivít na tréningoch skupinovej dynamiky sú v popredí interakcie medzi účastníkmi oproti vonkajším témam (Tam a a Vtedy).  Témami Tam a Vtedy sa účastníci zaoberajú len do tej miery, ako je potrebné,  aby pochopili lepšie to, čo sa aktuálne deje. Tu patrí odozva na dianie v skupine – tak na dianie počas formálnych sedení ako aj vo vzťahu k neformálnym interakciám. Teoretické otázky sa diskutujú zvlášť v teoretických blokoch , na  ktoré je v prípade 5 dňového tréningu vyhradený čas v trvaní cca 1 -1,5 hodiny.

Vnímanie seba samého, vnímanie iných, spätná väzba.

V tréningovej skupine sa účastníci stretávajú svojimi domnienkami o vlastnom správaní a správaní sa ostatných ako aj o dôvodoch týchto správaní. Naučia sa reálne vnímať seba aj iných. Výsledkom toho je zmena ich správania sa. Zmenu dosiahnu vďaka spätnej väzbe (feedbacku). Feedback je základným prostriedkom tréningov skupinovej dynamiky. Spätná väzba v rámci skupiny nevyjadruje absolútnu pravdu, ale nesie v sebe znaky individuálneho vnímania. Každý účastník skupiny prijme toľko spätnej väzby, koľko potrebuje a koľko vie zniesť (spätné väzby môžu byť aj veľmi nepríjemné). Feedback je tým nástrojom , ktorý spája vnímajúci osobu s druhou osobou, pre ktorého je spätná väzba určená. Tréningová skupina umožňuje účastníkom, aby reflektovali na svoje vedomé a nevedomé vzory vnímania, o tieto sa podelili s ostatnými a zmenili svoje správanie.

Štruktúra a proces

Tréningy skupinovej dynamiky sú nízko štruktúrované, t.j. minimálna potrebná štruktúra počas tréningu je zabezpečená časovým rámcom formálnych sedení (tréningová skupina). Dianie v rámci sedení je formované potrebami jedincov. V záujme rozvoja jedincov a skupiny niekedy udávajú štruktúru vývoja sedenia tréneri vhodne štruktúrovanou úlohou. Bez zadanej úlohy a cieľa v novej skupinovej situácii nízka štruktúrovanosť zneistí členov skupiny vo svojich vlastných zaužívaných sociálnych schopnostiach. Vďaka tomu vzniká priestor na sebareflexiu ako aj reflexiu na skupinu, ale aj na vyskúšanie nových vzorov správania sa. Skupina poskytuje k tomu všetkému ochranu a podporu. Skupinovo-dynamické učenie je založené na spojení a integrovanej aplikácii skúseností, reflexie a zmeny.

Role a úlohy trénerov

V tréningovej metóde skupinovej dynamiky sa rola trénerov v značnej miere líši od iných rolí „vedúcich skupín“. Tréneri sú členmi skupiny a majú špecifické kompetencie, ktorými napomáhajú procesu učenia sa. V porovnaní s ostanými členmi skupiny majú väčšiu moc a vplyv, čo pramení z pozície trénera. Avšak na určenie témy majú väčší vplyv členovia skupiny. Rola trénera je niekde medzi členom a nečlenom skupiny. Tréner je na jednej strane súčasťou procesu, môže byť aj citovo zaangažovaný, na druhej strane stojí v opozícii so skupinou. Súčasne je „vo vnútri“ aj „mimo“ skupiny. Tréner sprevádza skupinu širokým repertoárom rolí ( pozorovateľ, analytik, odborník, podporovateľ, pomocník, poradca, vzor, predmet identifikácie, projekčný povrch, katalyzátor).

Formy práce
  • Účastníci pracujú v rôznych veľkostiach a formách skupín:
  • Tréningové skupiny (skupina sprevádzaná trénerom skúma a mení seba, svoje procesy a vzájomné interakcie)
  • Plénum (dve alebo viac tréningových skupín pracuje spolu, pričom sú sprevádzané trénermi)
  • Študijné skupiny ( trojčlenná skupina)
  • Pracovné skupiny (tematicky orientované skupiny)
  • Krátke prednášky o téme tréningu a diskusia