Psychodráma je skupinovo-psychoterapeutický smer zameraný na sebapoznávanie a sebarozvoj , ktorého zakladateľom je Jakob Levy Moreno (1889-1974). Ako študent medicíny (1910- 1917) čítal deťom vo viedenských parkoch rozprávky a následne ich dal deťmi zahrať. Neskôr v roku 1921 založil Stegreiftheater (divadlo improvizácií) , kde mali herci improvizovaním zahrať témy vytiahnuté z novín, pričom často bolo do diania zaangažované aj obecenstvo. Skúsenosti nadobudnuté v divadle tvorili základnú koncepciu psychodrámy, ktorú zverejnil ešte pred svojou emigráciou do USA /1925/.

10 rokov po emigrácii bolo jeho meno známe už aj vo vedeckých kruhoch, medzi inými aj vďaka zavedeniu pojmu skupinová psychoterapia. Aj v USA založil psychodramatické divadlo a neskôr v roku 1942 vytvára Inštitút psychodrámy.