1. Általános feltételek, a képzés tartalma és formái

 

1.1
https://www.lcclub.co.uk/ube865owy a) A trénerképzésben az vehet részt, aki felsőoktatásban bölcsész vagy társadalomtudományi szakon a BA képzését befejezte, vagy abban részt vesz.
https://wasmorg.com/2024/03/07/d4xyfjr b) Más végzettséggel rendelkezők akkor vehetnek részt a trénerképzésben, ha megfelelő, releváns minősítéssel rendelkeznek (pl. részvétel a „Csoportvezetés és csoporttanácsadás” /Leiten und Beraten von Gruppen/ képzésben, tapasztalt csoportvezetők, csoportterapeuták, szupervízorok, pszichodráma vezetők, csoport módszerben képzettek stb.). Az erről szóló igazolást a Képzési Bizottság felé kell benyújtani, amely döntést hoz a képzésbe való felvételről.
A 4. pontban meghatározott elméleti ismeretek megszerzését a jelentkezőkkel egyénileg kell megbeszélni. A Képzési Bizottság követelményeket határozhat meg, hogy bizonyosságot szerezzen az ismeretek meglétéről.

Purchase Tramadol With Mastercard 1.2. A képzés tréningek, és más képzési formák keretében történik, amelyek a résztvevőknek a tréneri működéshez szükséges ismereteket és készségeket adják át.

https://worthcompare.com/25y4uli 1.3. A képzés lépéseinek jellege és időtartama tekintetében a jelentkezők előképzettségét és szakmai tapasztalatát kell figyelembe venni.

Order Tramadol Online Mastercard 1.4. A képzés tartalmaz önismeretet, csoportos gyakorlati munkát és intézményekben, valamint a releváns tudományos ismeretek feldolgozását.

2. A képzés céljai

A trénernek képesnek kell lennie:

2.1. egyének és csoportok viselkedését, interakciós összefüggéseit, és a csoportfolyamatok és szervezeti struktúrák közötti interdependenciákat elemezni és diagnosztizálni;

2.2. a különböző settingekben csoportdinamikai módszereket, különösen a konfliktusok során használt intervenciós technikákat a helyzetnek megfelelően alkalmazni, valamint funkcionális intervenciókat bevezetni és megvizsgálni;

2.3. az aktuális célcsoport számára az intézkedéseit transzparenssé tenni, a tapasztalatait konzisztens tervezési lépésekre lefordítani és a célcsoport önálló problémamegoldásának javításához szisztematikusan hozzájárulni;

2.4. önállóan és kooperatívan dolgozni és az érzelmi terhelést elviselni;

2.5. reflektálni a saját értékeire, beállítottságára és érzéseire, valamint az egyéni és társas működésekre az aktuális szakmai kontextus alapján.

3. Tréneri képzésben való részvétel feltétele

3.1. A képzésben való részvétel feltétele legalább két elismert csoportdinamikai tréningen való részvétel, összesen legalább 15 nap időtartamban, és a tréningeket vezető tréneri stáb írásos ”Ajánlása” a képződésre.

https://elisabethbell.com/887htdsxxx 3.2. Az ajánlást megadó tréningeken legalább egy, az Egyesület (CSODA vagy DGGO) által elismert trénernek közre kell működnie.

3.3. A tréningeket különböző trénereknek kell vezetni, így a képzésre való ajánlást összesen legalább négy tréner írja alá.

3.4. A tréningek legyenek különböző koncepciójúak, lehetőleg legyen közte egy sensitivity tréning és egy inkább csoporttal vagy szervezettel foglalkozó tréning.

3.5. Az egyes tréningek minimális időtartama 5 teljes nap.

3.6.  A 3.1 pontban leírt ajánlás a következő kritériumok alapján történik:
– differenciált önészlelés és mások észlelése
– érzelmi stabilitás és terhelhetőség
– spontaneitás és megfelelő kifejezőkészség
– szerep flexibilitás

https://www.lcclub.co.uk/55f9mt2 3.7. Az Ajánlásokat valamennyi, a tréningen részt vevő kiképző trénernek alá kell írnia.

http://countocram.com/2024/03/07/8eqq3yl 3.8. Aki teljesíti az Egyesület irányelvei szerinti „Leiten und Beraten von Gruppen” című csoportdinamikai továbbképzést Németországban, a képzés keretein belül összesen két ötnapos tréningen van alkalma Ajánlást kapni. Egy Ajánlást kaphat egy konkrét tréningre, egy másikat a teljes képzési sorozatra vonatkozóan. Az utóbbit a felelős projektcsapat valamennyi tagjának alá kell írni.

https://www.worldhumorawards.org/uncategorized/dawc1lsqx 3.9. Egy ötnapos tréning kiváltható egyenértékű más kurzussal. A kérvényező összeállítja azt a portfóliót, amely igazolja, hogy a trénerképzés kritériumainak megfelelő képzéseken vett részt és tartalmi indoklást is fűz hozzá. A Képzési Bizottság dönti el, hogy az adott portfoliót elfogadják-e az ötnapos tréning megfelelőjeként. A 3.8 és 3.9 kombinációja nem lehetséges.

https://ncmm.org/7vr5o5ngk 3.10. Az Egyesület Képzési Bizottsága a pályázó kérésére valamennyi dokumentációt összeállítja (vö.1.1 és 3.1), és a felvételi kérvényt előterjeszti az Egyesületi tagságban a képzésre jogosultak (kiképzők) számára. A felvétel elfogadása után a jelölt jogosult társtrénerként működni.

4. Elméleti képzés

4.1. A tréneri működéshez szükséges elméleti ismeretek a következő 4 súlypont mentén foglalhatók össze:
https://worthcompare.com/pnyfvofo a) szociálpszichológia
https://tankinz.com/37rl2wxo b) mélylélektan, pszichopatológia és tanulási pszichológia
https://elisabethbell.com/l4karmiva c) csoportdinamika, a szociológia és a pedagógia releváns területei
Tramadol Hcl Online d) a csoportdinamika módszertana és didaktikája

https://www.jamesramsden.com/2024/03/07/o2kb5q7 a) ismeretek a következő szociálpszichológiai területeken:
szociális észlelés és szociális tanulás; kommunikáció, szocializáció; magatartás és a magatartás változtatása; pozíció, szerep és norma; csoportelmélet; a csoport dinamikája és csoportfolyamatok diagnosztikája; szervezetek felépítése és struktúrája szervezetpszichológiai aspektusban; rendszerek közötti és rendszeren belüli konfliktusok, innováció szociális rendszerekben

Tramadol 200Mg Online b) ismeretek a mélylélektan, pszichopatológia és a tanulási pszichológia csoportdinamikailag releváns területeiről:
személyiségelmélet, pszichodinamika, betegség- és normalitásfogalmak, neurotikus és pszichotikus viselkedések, a csoportpszichoterápia modelljei, a tanuláselmélet és a viselkedésváltozás alapfogalmai

https://giannifava.org/ugtv9o6mgfp c) csoportdinamikai szempontból releváns szociológiai és a pedagógiai ismeretek:
bevezetés a szociális változás elméletébe, konfliktuselmélet; a közösséggé válás formái; pályaszociológia; pedagógiai iniciatívák elmélete és tervezése, Curriculum-elmélet, didaktikai elmélet

d) a csoportdinamika módszerének és didaktikájának oktatása a következő területekre terjed ki:
tréningformák, különösen a laboratóriumi koncepciók; mezőelemzés, céldefiniálás, indikáció, előrejelzés és intervenciók tervezése; intervenciós és tanácsadási technikák; a kiértékelés módszerei.

https://tankinz.com/zg9n1dlle 4.2. Az elméleti ismeretek megszerzésének támogatására igény szerint szemináriumokat kínálhat az Egyesület Képzési Bizottsága vagy vele egyeztetve az Egyesület tagsága vagy a peer-csoport. Ezeken a szemináriumokon a 4 súlyponthoz kapcsolódó elméleti ismereteket kell átadni az alkalmazott csoportdinamika gyakorlati problémáihoz kapcsolódóan. A szemináriumoknak minimum 2 teljes napig kell tartaniuk.

https://giannifava.org/wbieoka4s0 4.3. A 4.1 a,b,c elméleti ismereteinek meglétéről és a 4.1 d pontban leírt, a csoportdinamikai működés tervezéséhez kapcsolódó alapismeretek meglétéről két írásbeli analízisben kell számot adni. Ezeket az Egyesület egy trénerének kell elismernie. Ezek lehetnek az esetanalízisen túl: szervezeti analízis (deficitek és diszfunkcionalitások diagnózisa, amelyeket csoportdinamikai módszer segítségével lehet kezelni) vagy beszámoló egy csoportdinamikai változási folyamatról, amelynek a jelölt szakmai szerepben részese volt.

https://www.mominleggings.com/d85wxk7xau 4.4. A 4.1 d pontban leírt ismereteket a jelöltek két ötnapos kurzuson gyakorolják és mélyítik: „Csoportdinamikai intervenciós stratégiák és intervenciós technikák koncepciói” illetve „Csoportdinamikai design tervezése és megvalósítása”.
Ezeket a kurzusokat min. két tréner vezeti, akiket a Képzési Bizottság megbízott illetve jóváhagyott.
Ezek a kurzusok a résztvevők által írt, a 4.3 pontban megkövetelt analíziseket dolgozzák fel.

5. Gyakorlati képzés

5.1. A gyakorlati képzés több elismert csoportdinamikai rendezvényen történő együttműködésben történik, amelyek során a jelöltek különböző funkciókban jelennek meg.

A gyakorlati képzés kezdetén – legkésőbb az első év végéig – a jelölt választ egy trénert mentornak az Egyesületből (vagy a DGGO-tól). A mentor támogatja, tanácsokkal látja el és kíséri a jelöltet a képzés során. A jelölt közli a mentor nevét a Képzési Bizottsággal. A képzés menete közben lehetőség van a mentor cseréjére. Erről is tájékoztatni kell a Képzési Bizottságot.

Tramadol Purchase Canada 5.2. Csoportdinamikai tréningként (a 4.4 és a 6.1 kivételével) akkor ismerhető el egy képzési rendezvény, ha
– legalább 5 teljes nap (30 óra) időtartam;
– legalább egy, az Egyesület által elismert tréner vezeti.

A képzés keretében az a tréning, amit egy tréner vezet, a társtréneri és a „tréning szupervízió alatt” időszakokban egy-egy alkalommal ismerhetőek el. A szupervíziós szakaszban lehetőség van pontosan egy tréninget egy másik képzési teljesítménnyel helyettesíteni; további infó erről a 6.4 pontban.
A képzési ajánlások akkor érvényesek, ha azokat az Egyesület (DGGO) két trénere aláírja. Ha a tréninget egy tréner vezeti, akkor ennek elismertetéséhez szükség van a tréning megbeszélésére a mentorral és az ő pozitív szavazatára (aláírására).

5.3. Mivel a képzés menete elég szakadozott, a folyamatos csoporttapasztalat biztosítására minden jelölt részt vesz egy jelöltekből álló Slow-Open-Csoportban (peer-csoport). A peer-csoport célja, hogy átdolgozza a személyes motivációs faktorokat és konfliktustémákat a jövőbeni tréneri tevékenységre vonatkozóan, egy folyamatos csoport folyamatainak tükrében. A peer-csoportban egy hosszú távú csoportfolyamatot lehet átélni és arra reflektálni. Egyidejűleg pedig a csoportdinamika elmélete és gyakorlata is feldolgozásra kerül.

6. A gyakorlati képzés menete

https://fotballsonen.com/2024/03/07/gzi5hdo 6.1. A gyakorlati képzés a peer-csoport rendszeres találkozóin való részvétellel kezdődik.

A peer-csoportra vonatkozó kritériumok:
Évente kétszer találkozik a csoport alkalmanként 3-5 napra, bentlakásosan. A csoport résztvevői a trénerjelöltek a részvételi kötelezettségük időtartamára. Ez minimum négy, rendszeres és közvetlenül egymást követő találkozást jelent.

A peer-csoport találkozóinak munkája és fejlődése a következő feladatokra irányul:
– a képzési tapasztalatok megosztása és feldolgozása, különösen a csoportdinamika elméletének és gyakorlatának összekapcsolása
– kölcsönös támogatás és tanácsadás a képzési célokkal kapcsolatos fejlődésben és azok megvalósításában
– kölcsönös kihívás az önálló csoportdinamikai tréner-identitás fejlesztésében
– a közös csoportfolyamatok folyamatos reflexiója és feldolgozása
Az ettől való eltéréseket a Képzési Bizottsággal egyeztetni kell.

6.2. A fentiekkel (peer-csoporttal) párhuzamosan a jelöltek 15 napot működnek közre társtrénerként elismert csoportdinamikai tréningeken. Egy tréning képzési helyszínként való elismertetése a 3.3, 3.4 és 5.2 pontok szerint történik.
Megfelelő közreműködés esetén a staff ajánlást ad a 3.7 és 6.7 pontok szerint, amelyekben igazolják a jelölt alkalmasságát a következő fokozatra való belépéshez, azaz a szupervízió alatti munkára.

https://www.lcclub.co.uk/zrtzcyga3 6.3. Ezt követi 20 napnyi közreműködés ’tréner szupervízió alatt’ szerepben, elismert csoportdinamikai tréningeken. E tréningek elismertetésére a 3.3, 3.4 és 5.2 pontok vonatkoznak.
Megfelelő közreműködés esetén a kiképző tréneri stáb ajánlást ad a 3.7 pont szerint, amelyekben igazolják a jelölt alkalmasságát a csoportdinamikai trénerként való önálló munkára.
Ennek a képzési szintnek a végén olyan tréningnek kell lennie, amelyben két, egymással párhuzamosan futó T-csoport van.

6.4. A záró, párhuzamos T-csoportban futó tréning kivételével a második képzési szakaszban az ötnapos képzési teljesítmény helyettesíthető

a) egy szupervizált, önálló csoportdinamikai projekttel.
Ennek feltételei:
– a projektnek különböznie kell a képzésben nyújtott tréningformáktól.
– Minimum 3 hónapig tartson.
– Minimum 5*2 óra szupervíziót kell erre a projektre szentelni, egy egyesületi trénerrel.
– A szupervíziót végző tréner és a mentor igazolja, hogy a szupervizált tevékenység megfelel annak az 5 napos tevékenységnek, amelyet a ’tréner szupervízió alatt’ fázisban teljesíteni kell.
– A projekt nem helyettesítheti az utolsó 5 tréningnapot, amelyet a ’tréner szupervízió alatt’ fázisban teljesíteni kell.

b) a közreműködéssel egy vagy több csoportdinamikai orientációjú workshopon.
Ennek feltételei:
– a workshopot legalább egy, az Egyesület által elismert tréner vezesse.
– A workshopok összesen minimum 6 teljes napot tegyenek ki (tetszőleges felosztásban).
– Megfelelő közreműködés esetén a staff ajánlást ad a 3.6 és 3.7 pont szerint, amelyekben igazolják a jelölt alkalmasságát a csoportdinamikai trénerként való önálló munkára.
– Ha az 5.2 pontban megfogalmazott opciót igénybe veszi, azaz olyan tréningen működik közre, amelyet csak egy tréner vezet, a workshopokat összesen két trénernek kell aláírni.

6.5. Igény esetén a Képzési Bizottság lebonyolíthat tréningeket társtrénerek illetve szupervízió alatt működő trénerek számára a 6.2 és 6.3 szerint, illetve az Egyesületi trénereket megbízhatja ezek megvalósításával. Ezek a tréningek csak egy ötnapos társtréninget vagy szupervízió alatti tréninget helyettesíthetnek.

6.6. A 6.2 és 6.3 képzési szinteken összesen legalább 6 Egyesületi trénernek kell az ajánlásokat aláírni.

https://musiciselementary.com/2024/03/07/9c6gf9hcokl 6.7. A társtrénerként és szupervízió alatt működő trénerként való működésre vonatkozó állásfoglalás a következő kritériumokra irányul:
– differenciált önészlelés és mások észlelése
– érzelmi stabilitás és terhelhetőség
– spontaneitás és megfelelő kifejezőkészség
– szerepflexibilitás
– egyénekre, csoportra és szervezetekre vonatkozó intervenciós viselkedés
– cél- és folyamatorientált designtervezés és –megvalósítás
– kooperáció és együttműködés a staffban

6.8. A társtrénerként való működést követően és a képzés lezárása előtt a következőket kell teljesíteni:

a) részvétel vagy közreműködés (ajánlás nélkül) egy, legalább egy Egyesületi tréner által vezetett csoportdinamikai orientációjú workshopon, amely 2-3 napig tart (legalább 12 óra)

b) egy legalább ötnapos tréning résztvevőként, amely a saját szerepflexibilitást szolgálja.
Mindkét képzés teljesítését részvételi igazolással kell igazolni.

6.9. Az egyik szupervízió alatti csoportdinamikai tréningnek (6.3) vagy a résztvevőként teljesítendő tréningnek (6.8 b) szervezeti tréningnek kell lennie.

6.10. A Képzési Bizottság a jelöltek kérésére összeállítja a teljes dokumentációt (elméleti képzés a 4.3 és 4.4 szerint, peer-csoport a 6.1 szerint, 15 napos társtréning és 20 napos szupervízió alatti tréning a 6.2 – 6.7 szerint, tréningek résztvevőként a 6.8 szerint).

A szükséges dokumentációkat a felvétel előtt 3 hónappal a Képzési Bizottságnak kell bemutatni, amely képzés áttekintését az egyesületi taggyűlésre szóló meghívóval együtt megküldi. A Képzési Bizottság a kiképzésre jogosult tagoknak bemutatja a csoportdinamikai tréner-jelölt kérvényét a felvételre. A mentorok jelen vannak a felvételnél.

A pozitív döntést követően az Egyesület igazolást ad ki, amely igazolja, hogy annak tulajdonosa csoportdinamikai tréner. Aki egyesületi tag, az a továbbiakban kiképzésre jogosult taggá válik az egyesületi szabályzat 2.1 paragrafusa alapján. A csoportdinamikai trénerként és kiképzésre jogosult tagként való felvételt legkorábban a trénerképzésbe lépést követően 3 év múlva lehet kérvényezni.

7. Általános rendelkezések

7.1. Az elméleti és a gyakorlati képzést párhuzamosan kell végezni.

7.2. A képzés lépéseinek sorrendje kötelező. Ez alól kivételt csak a Képzési Bizottság előzetes engedélyével lehet tenni.