https://www.jamesramsden.com/2024/03/07/4oytnmczj A csoportdinamikai trénerek képzésének irányelvei

https://www.goedkoopvliegen.nl/uncategorized/st9yl5hk19

1. Általános feltételek, a képzés tartalma és formái https://asperformance.com/uncategorized/epge13kj1v3 1.1 https://elisabethbell.com/vo11wrd9 a. A trénerképzésben az vehet részt, aki felsőoktatásban bölcsész vagy társadalomtudományi szakon a BA képzését befejezte, vagy abban részt vesz. https://wasmorg.com/2024/03/07/5lnm69yfj b. Más végzettséggel rendelkezők akkor vehetnek részt a trénerképzésben, ha megfelelő, releváns minősítéssel rendelkeznek (pl. részvétel a „Csoportvezetés és csoporttanácsadás” /Leiten und Beraten von Gruppen/ képzésben, vagy tapasztalt csoportvezetők, csoportterapeuták, szupervizorok, pszichodráma vezetők, csoport módszerben képzettek stb.). Az erről szóló igazolást a Képzési Bizottság felé kell benyújtani, amely döntést hoz a képzésbe való felvételről. A 4. pontban meghatározott elméleti ismeretek megszerzését a jelentkezőkkel egyénileg kell megbeszélni. A Képzési Bizottság követelményeket határozhat meg, hogy bizonyosságot szerezzen az ismeretek meglétéről.
1.2
A képzés tréningek és más képzési formák keretében történik, amelyek a résztvevőknek a tréneri működéshez szükséges ismereteket és készségeket adják át.
1.3
A képzés lépéseinek jellege és időtartama tekintetében a jelentkezők előképzettségét és szakmai tapasztalatát kell figyelembe venni.
1.4
A képzés tartalmaz önismeretet, csoportos gyakorlati munkát intézményekben, valamint a releváns tudományos ismeretek feldolgozását.

https://ncmm.org/8hvcp7gwhuy

Order Tramadol American Express 2. A képzés céljai
A trénernek képesnek kell lennie:
2.1 egyének és csoportok viselkedését, interakciós összefüggéseit és a csoportfolyamatok illetve szervezeti struktúrák közötti interdependenciákat elemezni és diagnosztizálni;
2.2 a különböző settingekben csoportdinamikai módszereket, különösen a konfliktusok során használt intervenciós technikákat a helyzetnek megfelelően alkalmazni, valamint funkcionális intervenciókat bevezetni és megvizsgálni;
2.3 az aktuális célcsoport számára az intézkedéseit transzparenssé tenni, a tapasztalatait konzisztens tervezési lépésekre lefordítani és a célcsoport önálló problémamegoldásának javításához szisztematikusan hozzájárulni;
2.4 önállóan és kooperatívan dolgozni és az érzelmi terhelést elviselni;
2.5 reflektálni a saját értékeire, beállítottságára és érzéseire, valamint az egyéni és társas működésekre az aktuális szakmai kontextus alapján.

Tramadol Order Online Uk 3. Tréneri képzésben való részvétel feltétele
3.1
A képzésben való részvétel feltétele legalább két elismert csoportdinamikai tréningen való részvétel, összesen legalább 15 nap időtartamban, és a tréningeket vezető tréneri stáb írásos ”Ajánlása” a képződésre.
3.2
Az ajánlást megadó tréningeken legalább egy, az Egyesület (CSODA vagy DGGO) által elismert trénernek közre kell működnie.
3.3
A tréningeket különböző trénereknek kell vezetni, így a képzésre való ajánlást összesen legalább négy tréner írja alá.
3.4
A tréningek legyenek különböző koncepciójúak, lehetőleg legyen közte egy sensitivity tréning és egy inkább csoporttal vagy szervezettel foglalkozó tréning.
3.5
Az egyes tréningek minimális időtartama 5 teljes nap.
3.6
A 3.1 pontban leírt ajánlás a következő kritériumok alapján történik:
– differenciált önészlelés és mások észlelése
– érzelmi stabilitás és terhelhetőség
– spontaneitás és megfelelő kifejezőkészség
– szerep flexibilitás
3.7
Az Ajánlásokat valamennyi, a tréningen részt vevő kiképző trénernek alá kell írnia.
3.8
Aki teljesíti az Egyesület irányelvei szerinti „Leiten und Beraten von Gruppen” című csoportdinamikai továbbképzést Németországban, a képzés keretein belül összesen két ötnapos tréningen van alkalma Ajánlást kapni. Egy Ajánlást kaphat egy konkrét tréningre, egy másikat a teljes képzési sorozatra vonatkozóan. Az utóbbit a felelős projektcsapat valamennyi tagjának alá kell írni.
3.9
Egy ötnapos tréning kiváltható egyenértékű más kurzussal. A kérvényező összeállítja azt a portfóliót, amely igazolja, hogy a trénerképzés kritériumainak megfelelő képzéseken vett részt és tartalmi indoklást is fűz hozzá. A Képzési Bizottság dönti el, hogy az adott portfoliót elfogadják-e az ötnapos tréning megfelelőjeként. A 3.8 és 3.9 kombinációja nem lehetséges.
3.10
Az Egyesület Képzési Bizottsága a pályázó kérésére valamennyi dokumentációt összeállítja (vö.1.1 és 3.1), és a felvételi kérvényt előterjeszti az Egyesületi tagságban a képzésre jogosultak (kiképzők) számára. A felvétel elfogadása után a jelölt jogosult társtrénerként működni.

https://musiciselementary.com/2024/03/07/wfd94dgf4

4. Elméleti képzés
4.1
A tréneri működéshez szükséges elméleti ismeretek a következő 4 súlypont mentén foglalhatók össze:
a. szociálpszichológia
b. mélylélektan, pszichopatológia és tanulási pszichológia
c. csoportdinamika, a szociológia és a pedagógia releváns területei
d. a csoportdinamika módszertana és didaktikája

https://www.lcclub.co.uk/43c1ukh

http://countocram.com/2024/03/07/wy3rjbc0 a.) ismeretek a következő szociálpszichológiai területeken:
szociális észlelés és szociális tanulás; kommunikáció, szocializáció; magatartás és a magatartás változtatása; pozíció, szerep és norma; csoportelmélet; a csoport dinamikája és csoportfolyamatok diagnosztikája; szervezetek felépítése és struktúrája szervezetpszichológiai aspektusban; rendszerek közötti és rendszeren belüli konfliktusok, innováció szociális rendszerekben.

https://fotballsonen.com/2024/03/07/qvg4fhs

https://tankinz.com/hr79wyyae b.) ismeretek a mélylélektan, pszichopatológia és a tanulási pszichológia csoportdinamikailag releváns területeiről:
személyiségelmélet, pszichodinamika, betegség- és normalitásfogalmak, neurotikus és pszichotikus viselkedések, a csoportpszichoterápia modelljei, a tanuláselmélet és a viselkedésváltozás alapfogalmai.

https://www.jamesramsden.com/2024/03/07/j0pva2r

https://www.mominleggings.com/imr8pvnl8fs c.) csoportdinamikai szempontból releváns szociológiai és a pedagógiai ismeretek:
bevezetés a szociális változás elméletébe, konfliktuselmélet; a közösséggé válás formái; pályaszociológia; pedagógiai iniciatívák elmélete és tervezése, Curriculum-elmélet, didaktikai elmélet.

https://giannifava.org/ping30qr9oj

https://www.goedkoopvliegen.nl/uncategorized/3vy52wjdu d.) a csoportdinamika módszerének és didaktikájának oktatása a következő területekre terjed ki:
tréningformák, különösen a laboratóriumi koncepciók; mezőelemzés, céldefiniálás, indikáció, előrejelzés és intervenciók tervezése; intervenciós és tanácsadási technikák; a kiértékelés módszerei.

https://www.jamesramsden.com/2024/03/07/ukuonru0avd

https://www.lcclub.co.uk/qqjtui9z4 4.2
Az elméleti ismeretek megszerzésének támogatására igény szerint szemináriumokat kínálhat az Egyesület Képzési Bizottsága vagy vele egyeztetve az Egyesület tagsága vagy a peer-csoport. Ezeken a szemináriumokon a 4 súlyponthoz kapcsolódó elméleti ismereteket kell átadni az alkalmazott csoportdinamika gyakorlati problémáihoz kapcsolódóan. A szemináriumoknak minimum 2 teljes napig kell tartaniuk.

Tramadol Order Online Cod

https://fotballsonen.com/2024/03/07/fac571nm 4.3
A 4.1 a,b,c elméleti ismereteinek meglétéről és a 4.1 d pontban leírt, a csoportdinamikai működés tervezéséhez kapcsolódó alapismeretek meglétéről két írásbeli analízisben kell számot adni. Ezeket az Egyesület egy trénerének kell elismernie. Ezek lehetnek az esetanalízisen túl: szervezeti analízis (deficitek és diszfunkcionalitások diagnózisa, amelyeket csoportdinamikai módszer segítségével lehet kezelni) vagy beszámoló egy csoportdinamikai változási folyamatról, amelynek a jelölt szakmai szerepben részese volt.

Tramadol Online Rx

Tramadol Online Fast Delivery 4.4
A 4.1 d pontban leírt ismereteket a jelöltek két ötnapos kurzuson gyakorolják és mélyítik:

https://musiciselementary.com/2024/03/07/vcf57tf

Tramadol With Paypal „Csoportdinamikai intervenciós stratégiák és intervenciós technikák koncepciói”

Purchase Tramadol Overnight Delivery „Csoportdinamikai design tervezése és megvalósítása”.

Tramadol Online Australia

https://giannifava.org/43qnhreeh Ezeket a kurzusokat min. két tréner vezeti, akiket a Képzési Bizottság megbízott illetve jóváhagyott.
Ezek a kurzusok a résztvevők által írt, a 4.3 pontban megkövetelt analíziseket dolgozzák fel.

5. Gyakorlati képzés
5.1
A gyakorlati képzés több elismert csoportdinamikai rendezvényen történő együttműködésben történik, amelyek során a jelöltek különböző funkciókban jelennek meg.
A gyakorlati képzés kezdetén – legkésőbb az első év végéig – a jelölt választ egy trénert mentornak az Egyesületből (vagy a DGGO-tól). A mentor támogatja, tanácsokkal látja el és kíséri a jelöltet a képzés során. A jelölt közli a mentor nevét a Képzési Bizottsággal. A képzés menete közben lehetőség van a mentor cseréjére. Erről is tájékoztatni kell a Képzési Bizottságot.
5.2
Csoportdinamikai tréningként (a 4.4 és a 6.1 kivételével) akkor ismerhető el egy képzési rendezvény, ha
– legalább 5 teljes nap (30 óra) időtartam;
– legalább egy, az Egyesület által elismert tréner vezeti.
A képzés keretében az a tréning, amit egy tréner vezet, a társtréneri és a „tréning szupervízió alatt” időszakokban egy-egy alkalommal ismerhetőek el. A szupervíziós szakaszban lehetőség van pontosan egy tréninget egy másik képzési teljesítménnyel helyettesíteni; további infó erről a 6.4 pontban.
A képzési ajánlások akkor érvényesek, ha azokat az Egyesület (DGGO) két trénere aláírja. Ha a tréninget egy tréner vezeti, akkor ennek elismertetéséhez szükség van a tréning megbeszélésére a mentorral és az ő pozitív szavazatára (aláírására).
5.3
Mivel a képzés menete elég szakadozott, a folyamatos csoporttapasztalat biztosítására minden jelölt részt vesz egy jelöltekből álló Slow-Open-Csoportban (peer-csoport). A peer-csoport célja, hogy átdolgozza a személyes motivációs faktorokat és konfliktustémákat a jövőbeni tréneri tevékenységre vonatkozóan, egy folyamatos csoport folyamatainak tükrében. A peer-csoportban egy hosszú távú csoportfolyamatot lehet átélni és arra reflektálni. Egyidejűleg pedig a csoportdinamika elmélete és gyakorlata is feldolgozásra kerül.

https://www.goedkoopvliegen.nl/uncategorized/u0y6quad

6. A gyakorlati képzés menete
6.1
A gyakorlati képzés a peer-csoport rendszeres találkozóin való részvétellel kezdődik.
A peer-csoportra vonatkozó kritériumok:
Évente kétszer találkozik a csoport alkalmanként 3-5 napra, bentlakásosan. A csoport résztvevői a trénerjelöltek a részvételi kötelezettségük időtartamára. Ez minimum négy, rendszeres és közvetlenül egymást követő találkozást jelent.
A peer-csoport találkozóinak munkája és fejlődése a következő feladatokra irányul:
– a képzési tapasztalatok megosztása és feldolgozása, különösen a csoportdinamika elméletének és gyakorlatának összekapcsolása
– kölcsönös támogatás és tanácsadás a képzési célokkal kapcsolatos fejlődésben és azok megvalósításában
– kölcsönös kihívás az önálló csoportdinamikai tréner-identitás fejlesztésében
– a közös csoportfolyamatok folyamatos reflexiója és feldolgozása
Az ettől való eltéréseket a Képzési Bizottsággal egyeztetni kell.
6.2
A fentiekkel (peer-csoporttal) párhuzamosan a jelöltek 15 napot működnek közre társtrénerként elismert csoportdinamikai tréningeken. Egy tréning képzési helyszínként való elismertetése a 3.3, 3.4 és 5.2 pontok szerint történik.
Megfelelő közreműködés esetén a staff ajánlást ad a 3.7 és 6.7 pontok szerint, amelyekben igazolják a jelölt alkalmasságát a következő fokozatra való belépéshez, azaz a szupervízió alatti munkára.
6.3
Ezt követi 20 napnyi közreműködés ’tréner szupervízió alatt’ szerepben, elismert csoportdinamikai tréningeken. E tréningek elismertetésére a 3.3, 3.4 és 5.2 pontok vonatkoznak.
Megfelelő közreműködés esetén a kiképző tréneri stáb ajánlást ad a 3.7 pont szerint, amelyekben igazolják a jelölt alkalmasságát a csoportdinamikai trénerként való önálló munkára.
Ennek a képzési szintnek a végén olyan tréningnek kell lennie, amelyben két, egymással párhuzamosan futó T-csoport van.
6.4
A záró, párhuzamos T-csoportban futó tréning kivételével a második képzési szakaszban az ötnapos képzési teljesítmény helyettesíthető
a) egy szupervizált, önálló csoportdinamikai projekttel.
Ennek feltételei:
– a projektnek különböznie kell a képzésben nyújtott tréningformáktól.
– Minimum 3 hónapig tartson.
– Minimum 5*2 óra szupervíziót kell erre a projektre szentelni, egy egyesületi trénerrel.
– A szupervíziót végző tréner és a mentor igazolja, hogy a szupervizált tevékenység megfelel annak az 5 napos tevékenységnek, amelyet a ’tréner szupervízió alatt’ fázisban teljesíteni kell.
– A projekt nem helyettesítheti az utolsó 5 tréningnapot, amelyet a ’tréner szupervízió alatt’ fázisban teljesíteni kell.
b) a közreműködéssel egy vagy több csoportdinamikai orientációjú workshopon.
Ennek feltételei:
– a workshopot legalább egy, az Egyesület által elismert tréner vezesse.
– A workshopok összesen minimum 6 teljes napot tegyenek ki (tetszőleges felosztásban).
– Megfelelő közreműködés esetén a staff ajánlást ad a 3.6 és 3.7 pont szerint, amelyekben igazolják a jelölt alkalmasságát a csoportdinamikai trénerként való önálló munkára.
– Ha az 5.2 pontban megfogalmazott opciót igénybe veszi, azaz olyan tréningen működik közre, amelyet csak egy tréner vezet, a workshopokat összesen két trénernek kell aláírni.
6.5
Igény esetén a Képzési Bizottság lebonyolíthat tréningeket társtrénerek illetve szupervízió alatt működő trénerek számára a 6.2 és 6.3 szerint, illetve az Egyesületi trénereket megbízhatja ezek megvalósításával. Ezek a tréningek csak egy ötnapos társtréninget vagy szupervízió alatti tréninget helyettesíthetnek.
6.6
A 6.2 és 6.3 képzési szinteken összesen legalább 6 Egyesületi trénernek kell az ajánlásokat aláírni.
6.7
A társtrénerként és szupervízió alatt működő trénerként való működésre vonatkozó állásfoglalás a következő kritériumokra irányul:
– differenciált önészlelés és mások észlelése
– érzelmi stabilitás és terhelhetőség
– spontaneitás és megfelelő kifejezőkészség
– szerepflexibilitás
– egyénekre, csoportra és szervezetekre vonatkozó intervenciós viselkedés
– cél- és folyamatorientált designtervezés és –megvalósítás
– kooperáció és együttműködés a staffban
6.8
A társtrénerként való működést követően és a képzés lezárása előtt a következőket kell teljesíteni:
a) részvétel vagy közreműködés (ajánlás nélkül) egy, legalább egy Egyesületi tréner által vezetett csoportdinamikai orientációjú workshopon, amely 2-3 napig tart (legalább 12 óra)
b) egy legalább ötnapos tréning résztvevőként, amely a saját szerepflexibilitást szolgálja.
Mindkét képzés teljesítését részvételi igazolással kell igazolni.
6.9
Az egyik szupervízió alatti csoportdinamikai tréningnek (6.3) vagy a résztvevőként teljesítendő tréningnek (6.8 b) szervezeti tréningnek kell lennie.
6.10
A Képzési Bizottság a jelöltek kérésére összeállítja a teljes dokumentációt (elméleti képzés a 4.3 és 4.4 szerint, peer-csoport a 6.1 szerint, 15 napos társtréning és 20 napos szupervízió alatti tréning a 6.2 – 6.7 szerint, tréningek résztvevőként a 6.8 szerint).
A szükséges dokumentációkat a felvétel előtt 3 hónappal a Képzési Bizottságnak kell bemutatni, amely képzés áttekintését az egyesületi taggyűlésre szóló meghívóval együtt megküldi. A Képzési Bizottság a kiképzésre jogosult tagoknak bemutatja a csoportdinamikai tréner-jelölt kérvényét a felvételre. A mentorok jelen vannak a felvételnél.
A pozitív döntést követően az Egyesület igazolást ad ki, amely igazolja, hogy annak tulajdonosa csoportdinamikai tréner. Aki egyesületi tag, az a továbbiakban kiképzésre jogosult taggá válik az egyesületi szabályzat 2.1 paragrafusa alapján. A csoportdinamikai trénerként és kiképzésre jogosult tagként való felvételt legkorábban a trénerképzésbe lépést követően 3 év múlva lehet kérvényezni.

https://worthcompare.com/vinc6cu

7. Általános rendelkezések
7.1
Az elméleti és a gyakorlati képzést párhuzamosan kell végezni.
7.2
A képzés lépéseinek sorrendje kötelező. Ez alól kivételt csak a Képzési Bizottság előzetes engedélyével lehet tenni.